ကလေးသူငယ်များအတွက် ပြင်သစ်စာသင်တန်းများ

ကလေးသူငယ်များအတွက် ပြင်သစ်စာသင်တန်းများ

TIME TABLE

French for Kids | A 1.1 | Age 9 to 13 years old | 55 hours
Registration opens till 4 April 2019

French for Teenagers | A 1.1 | Age 13 to 16 years old | 55 hours
Opening soon! 

KNOWLEDGE