မြန်မာဘာသာစကားသင်တန်းများ
သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ တွင် ဖွင့်လှစ်မည်

စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် မြန်မာဘာသာစကားသင်တန်းများ

BEGINNER
(100% Conversation)
TIME TABLE
DAY
TIME
TERM
PRICE
Monday
to
Friday
9:30 AM
to
11:30 AM
9 September
to
20September
USD 190
 
(fees for 20 hours)
Monday
to
Friday
9:30 AM
to
11:30 AM
23 September
to
4 October
USD 190
 
(fees for 20 hours)
BEGINNER
(Semi Intensive)
TIME TABLE
DAY
TIME
TERM
PRICE
Monday
Wednesday
Friday
12:00 PM
to
2:00 PM
6 September
to
10 October
USD 345
 
(fees for 30 hours)